Dự thảo Nghị quyết kỳ hộp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết kỳ hộp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về