Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 9, khóa XII
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 9, khóa XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp
Tải về