Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm
Tiêu đề Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 11
Tải về