Về việc triệu tập kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Về việc triệu tập kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 11
Tải về