DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MÔT – HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XII
Tiêu đề DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MÔT – HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XII
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 11
Tải về