Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công kế hoạch năm 2024 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Tiêu đề Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công kế hoạch năm 2024 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 11
Tải về