Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ 5 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
2 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
3 Thông báo số điện thoại phục vụ thông tin kỳ họp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
4 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
5 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
6 Giấy mời kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
7 Tổng thuật ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
8 Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn Đề án “XÂY DỰNG CẨM HÀ - xã Nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (19/4) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
9 Dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ với xây dựng đô thị thông minh TP Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ̣̣̣̣(19/4) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
10 Thảo luận tổ kỳ họp thứ 4 thay đổi Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
11 Báo cáo của Ban KT-XH thẩm định đề án bảo vệ môi trường và đề án xây dựng xã Cẩm Hà xã nông thôn mới kiểu mẫu Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
12 Báo cáo tóm tắt đề án "Bảo vệ môi trường thành phố Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035" Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
13 Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng Cẩm Hà - xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
14 Báo cáo tóm tắt đề án Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Hội An đến năm 2025, đính hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
15 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ĐX31 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND thành phố về đề án và dự thảo nghị quyết Chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tảng đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
17 Danh sách và địa điểm thảo luận tổ - Kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
18 Chương trình kỳ họp HĐND lần thứ 4 - khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết: "Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B (Đường ĐX31)" Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết
20 Tờ trình Trình các Đề án và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 4 Xem chi tiết