Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 TỜ TRÌNH Về đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
2 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
3 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
4 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
5 Báo cáo của Viện kiểm soát nhân dân 6 tháng đầu năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
6 Phiếu đăng ký phát biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
7 Thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
8 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
9 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
10 Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2023 trình tại kỳ họp HĐND Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
11 Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
12 Quyết định triệu tập kỳ họp HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
13 Giấy mời tham dự kỳ họp HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
14 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
15 Phiếu chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
16 Chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
17 Danh sách mời đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thứ 9 năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
19 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
20 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết