Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 ĐỀ XUẤT DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỘI AN –THÀNH PHỐ SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2024-2027, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
2 DANH MỤC NHIỆM VỤ Phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án về xây dựng và phát triển thành phố sáng tạo Hội An đến năm 2027, định hướng 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
3 ĐỀ ÁN Xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030. (Lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
4 Số liệu KT-XH năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
5 Biểu số liệu báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
6 Số liệu báo cáo ước tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
7 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
8 BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
9 Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bồ sung danh mục đầu tư công kế hoạch năm 2024, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2025 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
10 Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả thu - chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
12 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
13 Danh sách đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
14 Về việc thực hiện truyền thanh trực tiếp và thông báo các số điện thoại phục vụ thông tin cho kỳ họp HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
15 Về việc triệu tập kỳ họp thứ mười hai, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
16 Giấy mời Tham dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
17 BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH Về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
18 BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH Về lĩnh vực du lịch - dịch vụ “Hành trình thực hiện khách sạn không rác thải nhựa tại Khách sạn Silk Sense Hoi An River Resort” Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
19 BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH Về phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của phường Cẩm Phô Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH Về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của phường Cẩm Châu Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết