Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 18. BC Đánh giá KH đầu tư công năm 2021 dự kiến KH ĐTC 2022, điều chỉnh bổ sung danh mục ĐTC trung hạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
2 17. BC Phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2022 so với dự toán tỉnh giao Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
3 16. BC Tình hình thực hiện NSNN năm 2021, dự toán NSNN 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
4 15. Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án Phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
5 14. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
6 13. Danh sách và địa điểm thảo luận tổ kỳ họp thứ 3 - HĐND TP Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
7 11. Đề án Phát triển du lịch Hội An đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
8 12. Thông báo Kế quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
9 10. 24-BC-HĐND Báo cáo Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
10 9. Báo cáo Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND TP năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
11 8. Báo cáo Tình hình thực hiện KT-XH, QPAN năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
12 7. Báo cáo Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
13 6. VKSND - BC của Viện trưởng VKSNDTP về tổng kết tình hình KTXH,ANQP 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
14 5. TAND - Báo cáo Kết quả công tác năm 2021 và kế hoạch năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
15 4. Chi cục THADS - Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
16 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba - HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
17 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ ba HĐND TP Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết
18 Các tài liệu không trình bày trực tiếp tại kỳ họp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 3 Xem chi tiết