Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
4 Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
5 Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của quy định tại Nghị quyết 37 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
6 Dự thảo Nghị quyết về đầu tư công trung hạn tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
7 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND tại kỳ họp thứ 7 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
8 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
10 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
11 Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
12 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
14 Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 bản đầy đủ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
15 Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 bản tóm tắt Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
16 Báo cáo quy hoạch sử dụng đất bản tóm tắt Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
17 Biểu kèm báo cáo quy hoạch sử dụng đất Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
18 Bản thuyết minh quy hoạch sử dụng đất năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
19 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết