Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
2 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
3 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 7 và danh sách đại biểu mời tham dự kỳ họp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết