Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công kế hoạch năm 2024 để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 11 Xem chi tiết
2 Danh sách đại biểu khách mời tham dự kỳ họp HĐND Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 11 Xem chi tiết
3 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MÔT – HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 11 Xem chi tiết
4 Về việc triệu tập kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 11 Xem chi tiết
5 Tham dự kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 11 Xem chi tiết
6 Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 11 Xem chi tiết