Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Đăng tải tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
2 TB v/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
3 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
4 Biểu mẫu đăng ký dự tuyển Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
5 Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
6 Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
7 Mẫu sơ yếu lý lịch Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
8 Bảng tổng hợp nhu cầu thi tuyển công chức năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
9 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết