Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Phê duyệt danh sách trung tuyển kỳ thi công chức xã phường năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 Mẫu đơn phúc khảo Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
4 Thông báo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
5 Kết quả phần thi kiến thức chung công chức xã phường thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
6 Ban hành nội quy, quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
7 Danh sách thí sinh tham dự thi vòng 1 tuyển công chức thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
8 Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
9 Quyết định ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
10 Đăng tải tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
11 TB v/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
12 Biểu mẫu đăng ký dự tuyển Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
14 Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
15 Mẫu sơ yếu lý lịch Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
16 Bảng tổng hợp nhu cầu thi tuyển công chức năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
17 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết