Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
2 Phê duyệt danh sách trung tuyển kỳ thi công chức xã phường năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
3 Mẫu đơn phúc khảo Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
4 Thông báo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
5 Kết quả phần thi kiến thức chung công chức xã phường thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
6 Ban hành nội quy, quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
7 Danh sách thí sinh tham dự thi vòng 1 tuyển công chức thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
8 Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
9 Quyết định ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
10 Đăng tải tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
11 TB v/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
12 Biểu mẫu đăng ký dự tuyển Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
13 Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
14 Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
15 Mẫu sơ yếu lý lịch Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
16 Bảng tổng hợp nhu cầu thi tuyển công chức năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết
17 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tài liệu thi công chức Xem chi tiết