Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 Giấy mời kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết