Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
2 Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
3 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
4 Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 9, khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
6 Dự thảo nghị quyết danh mục đầu tư công năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
7 Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
8 Dự thảo Nghị quyết kỳ hộp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
9 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
10 Dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
11 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
12 Tài liệu Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
13 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
14 Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2023, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
15 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
16 Biểu số liệu Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
17 Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
18 Tờ trình đề nghị thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
19 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
20 Kết quả thu chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết