Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
4 Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
5 Chương trình kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 10 (Đã điều chỉnh) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
6 Bieu so lieu ke hoach dau tu cong va dieu chinh bo sung ke hoach dau tu trung han Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
7 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm thể dục thể thao thành phố Hội An Hạng mục: Sân vận động và các hạng mục phụ trợ Địa điểm: Phường Thanh Hà, thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
8 Số liệu báo cáo chính thức tình hình KT-XH năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
9 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
10 Phụ lục điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
11 Danh sách thảo luận tổ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
12 Tổng hợp và nghiên cứu phản biện, góp ý đối với dự thảo đề án xây dựng Thành phố sáng tạo Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
13 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Chi cục thi hành án Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
14 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
15 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
16 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
17 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
18 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
19 TỜ TRÌNH Về đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết
20 BÁO CÁO Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 12 Xem chi tiết