Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
2 Báo cáo điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
3 Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
4 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
5 Giấy mời đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
6 Dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
7 Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
8 Phê duyệt danh sách trung tuyển kỳ thi công chức xã phường năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
9 Mẫu đơn phúc khảo Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
10 Thông báo kết quả thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
11 Kết quả phần thi kiến thức chung công chức xã phường thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
12 Ban hành nội quy, quy chế tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
14 Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
15 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
16 Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
17 Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của quy định tại Nghị quyết 37 tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
18 Dự thảo Nghị quyết về đầu tư công trung hạn tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND tại kỳ họp thứ 7 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
20 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết