Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 BÁO CÁO Đánh giá Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
4 BÁO CÁO Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán thu – chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
5 BÁO CÁO Phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán tỉnh giao năm 2024 so với dự toán tỉnh giao năm 2023 và tăng thu dự toán 2024 trình HĐND so với dự toán tỉnh giao năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
6 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố khóa XII) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
7 DANH MỤC NHÓM CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH PHỐ TRẢ LỜI DỨT ĐIỂM HOẶC THỰC HIỆN XONG HOẶC THUỘC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
8 Tờ trình điều chỉnh Nghị quyết số 37/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
9 BC kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
10 Báo cáo của Toàn án nhân dân TP năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
11 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phường hướng, nhiệm vụ năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
12 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Biếu số liệu báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
14 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
15 Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
16 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết y kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
17 Báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
18 PHỤ LỤC I DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
19 TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên UBND Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết