Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
3 Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
4 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
5 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
6 Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 bản đầy đủ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
7 Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 bản tóm tắt Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
8 Báo cáo quy hoạch sử dụng đất bản tóm tắt Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
9 Biểu kèm báo cáo quy hoạch sử dụng đất Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
10 Bản thuyết minh quy hoạch sử dụng đất năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
12 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
13 Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
14 Danh sách thí sinh tham dự thi vòng 1 tuyển công chức thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
15 Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
16 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
17 Từ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
18 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
19 Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
20 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết