Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
2 Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2023 trình tại kỳ họp HĐND Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
3 Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
4 Quyết định triệu tập kỳ họp HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
5 Giấy mời tham dự kỳ họp HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
7 Phiếu chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
8 Chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
9 Danh sách mời đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thứ 9 năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 9 Xem chi tiết
10 Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
11 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
13 Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
14 Báo cáo điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
15 Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
16 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
17 Giấy mời đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
18 Dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ tám, HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 8 Xem chi tiết
19 Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 Phê duyệt danh sách trung tuyển kỳ thi công chức xã phường năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết