Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tờ trình về đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
2 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
3 Danh sách và địa điểm thảo luận tổ kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
4 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, hai ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
5 Báo cáo điều chỉnh phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
6 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
7 Báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
8 Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
9 Báo cáo thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
10 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tòa án nhân dân Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
12 Quyết định ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
14 Phiếu đăng ký phát biểu tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
15 Phiếu ghi ý kiến góp ý tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
16 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
17 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
18 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 7 và danh sách đại biểu mời tham dự kỳ họp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
19 Đăng tải tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 TB v/v đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Hội An năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết