Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
3 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp HĐND thành phố về sơ kết tình hình KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
4 Danh sách và địa điểm dự kiến thảo luận tổ tại kỳ thứ 5 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
5 Tờ trình về việc không thực hiện nội dung giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
6 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
7 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố sau kỳ họp thứ hai và trước kỳ họp thứ ba Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
8 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
9 Tờ trình về đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
10 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động từ nay đến cuối năm 2022 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
12 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
13 Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
14 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
15 Phiếu đăng ký phát biểu tại kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
16 Chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ 5 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
17 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
18 Thông báo số điện thoại phục vụ thông tin kỳ họp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
19 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết
20 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 5 Xem chi tiết