Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra của ban KT-XH tại kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế tại kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hội An khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
3 Nghị quyết bổ sung dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
4 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
5 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
6 Tờ trình trình các nội dung và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
7 Báo cáo về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
8 Dự thảo Nghi quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
9 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
10 Dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
11 Giấy mời các cơ quan, đơn vị tham dự kỳ họp HĐND Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
12 Báo cáo bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chuyển, bổ sung danh mục công trình năm 2022; dự kiến năm 2023 và phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết
13 Tờ trình đề nghị thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 6 Xem chi tiết