Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 9, khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Dự thảo nghị quyết danh mục đầu tư công năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
4 Dự thảo Nghị quyết kỳ hộp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
5 Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
6 Dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
7 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
8 Tài liệu Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
9 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
10 Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng năm 2023, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
11 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
12 Biểu số liệu Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
14 Tờ trình đề nghị thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
15 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
16 Kết quả thu chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
17 TỜ TRÌNH Về đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
18 Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
19 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết