Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Chương trình kỳ họp HĐND Thành phố lần thứ 10 (Đã điều chỉnh) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
2 Bieu so lieu ke hoach dau tu cong va dieu chinh bo sung ke hoach dau tu trung han Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
3 Nghị quyết kỳ họp 10 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
4 Báo cáo của Ban KT-XH HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 10 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 10 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
6 DANH SÁCH VÀ ĐỊA ĐIỂM THẢO LUẬN TỔ KỲ HỌP THỨ MƯỜI - HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
7 PHỤ LỤC I DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
8 TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
9 Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
10 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả công tác THADS, THAHS năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
12 Bieu so lieu ket qua thuc hien du toan ngan sach nha nuoc nam 2023 va du toan thu chi nam 2024 (Điều chỉnh) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
13 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
14 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
15 BÁO CÁO Đánh giá Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
16 BÁO CÁO Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán thu – chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
17 BÁO CÁO Phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán tỉnh giao năm 2024 so với dự toán tỉnh giao năm 2023 và tăng thu dự toán 2024 trình HĐND so với dự toán tỉnh giao năm 2024 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
18 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong năm 2023 (Trình tại kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố khóa XII) Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
19 DANH MỤC NHÓM CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH PHỐ TRẢ LỜI DỨT ĐIỂM HOẶC THỰC HIỆN XONG HOẶC THUỘC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết
20 Tờ trình điều chỉnh Nghị quyết số 37/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem chi tiết