Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố trong năm 2022 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
2 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
3 Từ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
4 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
5 Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
6 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
7 Tờ trình về đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
8 Tờ trình trình các báo cáo và dự thảo nghị quyết Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
9 Danh sách và địa điểm thảo luận tổ kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
10 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, hai ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
11 Báo cáo điều chỉnh phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
12 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Hội An Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
13 Báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
14 Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
15 Báo cáo thực hiện KT-XH, QP-AN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
16 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
17 Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tòa án nhân dân Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
18 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
19 Phiếu đăng ký phát biểu tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết
20 Phiếu ghi ý kiến góp ý tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XII Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp 7 Xem chi tiết